Algemene Leden Vergadering NZ&PC Woensdag 18 april

De Algemene Ledenvergadering van de zwemvereniging NZ&PC vindt plaats in de verenigingsruimte van het Zwembad ‘De Binnenzee’ op woensdag 18 april om 19:30 uur. Alle leden zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd om het reilen en zeilen van de zwemclub in periodiek verband te bezien.
We kijken terug op een aantal omvangrijke veranderingen over afgelopen jaar, en willen gaarne stilstaan bij de uitdagingen die voor ons liggen.

Agenda
1) Opening door de voorzitter
2) Notulen ALV 2017, 1e en 2e ALV
3) Ingekomen stukken
4) Jaarverslag secretaris / vice voorzitter
5) Jaarverslag penningmeester
– a) Financieel overzicht boekjaar 2017
– b) Begroting boekjaar 2019
– c) Vaststellen contributie
6) Verslag kascommissie (Cor Bakker en Coen van Rooijen)
7) Jaarverslag commissies (Wedstrijd afdeling, Waterpolo afdeling, Recreatie afdeling)
8) Bestuursverkiezing.
– a) Zittende bestuursleden (termijn 3 jaar):
Koen van Dijk (voorzitter, 2017-2020), Harry van Teijlingen (penningmeester, 2017-2020), Caroline Ruiter (secretaris, 2017-2020).
– b) Verkiezing nieuw toetredende bestuursleden: (-)
– c) Reglementair aftredend en herkiesbaar: Jeroen Smeltink (bestuurslid afd. recreatie, 2015-2018),
John de Klerk (bestuurslid afd. wedstrijd, 2015-2018), Femke Nederhoed (bestuurslid afd. recreatie, 2015-2018).
– d) Reglementair aftredend en niet herkiesbaar:
Renate van Leeuwen (bestuurslid afd. recreatie, 2015-2018), Anja Hoogeveen (bestuurslid afd. recreatie, 2015-2018)
– e) Aftredend en niet herkiesbaar: (-)
9) Benoeming nieuwe kascommissie
10) Agenda punten
– a) Huishoudelijk reglement
11) Mededelingen
12) Rondvraag
13) Sluiting

Comments are closed